Všeobecné podmienky súťaží

Naposledy aktualizované 01.08.2020

Všeobecné podmienky súťaží upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu, vymedzujú podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov a tiež popisujú spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov.

1. Organizátor súťaže

1.1 Organizátorom súťaže (ďalej len Súťaž) je platforma mojdj.sk, prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou WACE GROUP, s.r.o. so sídlom: Osuského 2476/1, Bratislava 851 03, IČO: 54 934 435. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 165396/B. Organizátor súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Účastníci súťaže

2.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
2.2 Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je takáto osoba, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, táto osoba bude zo súťaže vylúčená.

3. Doba konania súťaže

3.1 Súťaž prebieha počas roka 2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Pri vyhlásení každej súťaže budú účastníci súťaže upovedomení o konkrétnej dobe konania súťaže.
3.2 Organizátor si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia bez poskytnutia akejkoľvek náhrady predĺžiť, skrátiť a/alebo inak upraviť dobu konania súťaže a to bez povinnosti uviesť dôvod predĺženia, skrátenia a/alebo inej úpravy doby konania súťaže a bez poskytnutia akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie organizátora o predĺžení, skrátení a/alebo inej úprave doby konania súťaže je konečné.

4. Zapojenie sa do súťaže

4.1 Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník v určenom termíne splnil súťažný úkon uvedený na Facebook stránke, ktorá je umiestnená na adrese facebook.com/mojdj.sk alebo Instagram stránke, ktorá je umiestnená na adrese instagram.com/mojdj.sk.
4.2 Ak pri vyhlásení súťaže nie je uvedené inak, nemožno sa do súťaže zapojiť opakovane.

5. Súťažný úkon

5.1 Ak má súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť povahu tvorivej činnosti a/alebo povahu výsledku, výstupu a/alebo akéhokoľvek záznamu tvorivej činnosti (napr. text, fotografia), tento súťažný úkon a/alebo každá takáto jeho zložka a/alebo časť musí byť prejavom a/alebo výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej činnosti súťažiaceho, ktorý daný súťažný úkon uskutočňuje, a/alebo tento súťažiaci musí k danému súťažnému úkonu a/ alebo ku každej takejto jeho zložke a/alebo časti disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie všetkých práv a súhlasov podľa týchto pravidiel. Za oprávnenie na nakladanie a dispozíciu so všetkými údajmi a skutočnosťami uvedenými a/alebo inak poskytnutými v rámci súťažného úkonu v rozsahu a za podmienok podľa týchto pravidiel zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá súťažný úkon uskutočnila.
5.2 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže, porušia právne predpisy alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek zdôvodňovať
5.3 Súťažiaci súhlasí s tým, že súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia), môže byť uverejnená na Facebook a/alebo Instagram stránke mojdj.sk a to spolu s verejne dostupnými údajmi o Facebook profile/Instagram účte osoby, ktorá daný súťažný úkon uskutočnila.

6. Výhra v súťaži

6.1 Výhry v súťaži budú vždy uverejnené spolu s vyhlásením konkrétnej súťaže.
6.2 Výhra nezahŕňa žiadne ďalšie plnenia než plnenia, ktoré budú výslovne uvedené ako výhra v konkrétnej vyhlásenej súťaži, ako ani náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré súťažiaci vynaloží v súvislosti s uplatnením, odovzdaním, prevzatím a/alebo čerpaním výhry. Tieto náklady znáša v plnom rozsahu súťažiaci.

7. Určenie výhercu

7.1 Uskutočnením súťažného úkonu v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel je tento súťažný úkon, a teda súťažiaci, ktorý tento súťažný úkon uskutočnil, zaradený do súťaže.
7.2 Výherca súťaže bude určený spôsobom, ktorý bude oznámený pri vyhlásení súťaže.
7.3 Určenie výhercu podľa bodu 7.2 zabezpečí organizátor, a to tak, aby sa konalo v lehote uvedenej pri vyhlásení súťaže. Ak by pri vyhlásení súťaže lehota uvedená nebola, organizátor zabezpečí určenie výhercu najneskôr do 7 pracovných dní po skončení doby konania súťaže.
7.4 Určenie výhercu podľa bodu 7.2 sa uskutoční spomedzi všetkých súťažných úkonov, ktoré boli uskutočnené v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel. Výherca teda bude určený spomedzi všetkých súťažných úkonov, ktoré boli uskutočnené v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel počas celej doby konania konkrétnej súťaže.
7.5 Ak pri vyhlásení súťaže nie je určené inak, súťažiaci sa môže stať výhercom v súťaži najviac 1 krát, a to počas celej doby konania konkrétnej súťaže (súťažiaci teda môže v súťaži získať najviac jednu výhru).

8. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

8.1 Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do päť pracovných dní od žrebovania, a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook/Instagram a informuje ho o spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
8.2 Výhra bude výhercovi odovzdaná do 30 kalendárnych dní od potvrdenia záujmu výhercu o prevzatie výhry a doplnenia všetkých požadovaných údajov a skutočností. Odovzdanie výhry bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. Konečné rozhodnutie o spôsobe odovzdania výhry však prináleží organizátorovi.
8.3 Odovzdanie výhry môže byť podmienené preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora výhercom súťaže, ktorý upravuje odovzdanie, prevzatie a/alebo čerpanie výhry a ďalšie skutočnosti.
8.4 Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
8.5 Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350,00 €. Vedľajšie výhry zdaneniu nepodliehajú. Za zdanenie hlavnej výhry zodpovedá príslušný výherca alebo náhradník, pričom Organizátor im v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. oznámi hodnotu nepeňažnej výhry pri odovzdaní nepeňažnej výhry.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

9.1 Na účel realizácie súťaže, jej komunikácie, propagácie a vyhodnotenia (vrátane zverejnenia súťažných úkonov, zverejnenia výhercov, kontaktovania výhercov za účelom dojednania podmienok odovzdania a prevzatia výhry, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií, je potrebné spracovanie osobných údajov súťažiacich v nevyhnutnom rozsahu.
9.2 Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracovania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
9.3 Účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zásad ochrany osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä, avšak nielen, problémy pri prevádzke Facebook/Instagram, problémy na strane telefónnych operátorov, poštových alebo iných prepravcov alebo iných subjektov.
10.2 Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
10.3 Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
10.4 Všeobecné podmienky k súťaži sú k dispozícii na webovom sídle mojdj.sk.
10.5 Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
10.6 Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo súťaže nie je podľa platných a účinných právnych predpisov SR možné vymáhať súdnou cestou.

11. Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto všeobecných podmienok súťaží kontaktujte spoločnosť WACE prostredníctvom mailu: info@mojdj.sk.

Prečítajte si, prosím, aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WACE.

Posledná aktualizácia: 28. mája 2023. Táto verzia všeobecných podmienok súťaží úplne nahrádza predchádzajúce verzie.

© 2023 Mojdj.sk je prevádzkovaný spoločnosťou WACE GROUP, s.r.o.

Prejsť na ponuku

Máte ďalšie otázky?

DJ na každú príležitosť

S našou pomocou nájdete profesionálneho DJa na akúkoľvek slávnostnú udalosť. Prezradíte nám vaše požiadavky a ostatné už necháte na nás. Vyberieme pre vás toho správneho DJa či už to bude DJ na firemný večierok, svadobný DJ alebo DJ na stužkovú. Nezáleží ani na tom, či budete oslavovať v Bratislave, Nitre, Žiline, Poprade alebo Košiciach. Naši DJi sú vám k dispozícii po celom Slovensku.

DJ so zvukom a svetlom

DJ balíky COMFORT a PREMIUM už majú v cene zahrnuté aj osvetlenie, aj ozvučenie. Individuálne riešenia sú pre tých, ktorí potrebujú ozvučiť a nasvietiť špecifické priestory ako sú zámky, kaštiele, veľké haly alebo kostoly. Balíky tiež obsahujú bezdrôtové mikrofóny pre bezproblémovú manipuláciu počas moderovania. Zabezpečíme pre vás techniku na akúkoľvek príležitosť kdekoľvek na Slovensku a radi vám aj poradíme, aká zostava je pre vašu udalosť vhodná.

DJ a zábava na oslavu

Chystáte sa osláviť významnú udalosť a hľadáte spoľahlivého DJa a nápady, ako oživiť sprievodný program? Na mojdj.sk nájdete to, čo potrebujete. Zabezpečíme pre vás DJa na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Sprievodný program oživíme vystúpeniami saxofonistu, huslistu alebo ukulele. Nechýba ani moderátor či starejší a spomienky pre vás zachytia profesionálni fotografi a kamaremani.

Spojte sa s nami

Sledujte náš Instagram

Časté otázky