Obchodné podmienky

Naposledy aktualizované 24.11.2022

Všeobecné obchodné podmienky platformy mojdj.sk, prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou WACE GROUP, s.r.o. so sídlom: Osuského 2476/1 , Bratislava 851 03, IČO: 54 934 435. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 165396/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Spoločnosť WACE“ alebo „WACE“ v príslušnom gramatickom tvare).

Spoločnosť WACE je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne poskytovaniu služieb pre kultúrne a spoločenské podujatia. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala spoločnosť WACE tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje práva a povinnosti spoločnosti a klientov pri poskytovaní služieb pre kultúrne a spoločenské podujatia tak, aby spoločnosť na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o horeuvedené činnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou WACE a jej klientmi, ktoré sa uskutočnia odo dňa 24. novembra 2022.

 

 1. Všeobecne

1.1 Tieto všeobecné podmienky platia pri všetkých zmluvách, transakciách a pri inom obchodnom styku medzi WACE a klientmi (objednávateľmi resp. záujemcami o spoločnosťou WACE poskytované služby) WACE v súvislosti s poskytovaním služieb pre kultúrne a spoločenské podujatia, okrem výnimky opísanej v bode 1.2. Objednaním služby od WACE prijíma klient všeobecné podmienky WACE a súhlasí s cenou stanovenou spoločnosťou WACE. Podmienky platia po celú dobu trvania obchodného vzťahu.

1.2 Spoločnosť WACE si vyhradzuje právo po prijatí požiadavky o poskytnutí služby poskytnúť umelcovi alebo inému poskytovateľovi služieb kontaktné údaje zadávateľa, za účelom kontaktovania zadávateľa a následným poskytnutím ponuky. Zadávateľ v tom prípade uzatvára zmluvný vzťah priamo s umelcom alebo iným poskytovateľom služby. V prípade, že zadávateľ uzatvorí zmluvný alebo iný obchodný vzťah priamo s umelcom alebo iným poskytovateľom služby, sa uvedený vzťah sa riadi zmluvou a príslušnými podmienkami konkrétneho umelca alebo iného poskytovateľa služieb. Za podmienky, obsah a kvalitu plnenia poskytovateľa služby zodpovedá výlučne umelec alebo iný poskytovateľ služby a nie spoločnosť WACE.

1.3 Spoločnosť WACE si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle mojdj.sk.

1.4 Zmluvné strany uznávajú elektronickú komunikáciu a nebudú popierať jej platnosť a právne účinky len preto, že komunikácia je elektronická.

1.5 E-mailové správy sa považujú za prijaté, ak sú prístupné druhej strane, resp. keď boli doručené do poštovej schránky prijímajúcej strany.

1.6 Podľa európskych predpisov sa elektronicky uzatvára (cez internet a/alebo e-mailom) právne platná Zmluva (rezervácia alebo nákup), na ktorú musí nadväzovať dohodnutá platba.

 

 1. Zadanie úloh a proces objednania služieb

2.1 Objednávateľ môže požiadať o cenovú ponuku pomocou objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle mojdj.sk. Objednávateľ je povinný uviesť do objednávkového formulára úplné a pravdivé údaje. Následne bude objednávateľovi doručená cenová ponuka prispôsobená jeho požiadavkám. Záväzná akceptácia cenovej ponuky objednávateľom sa definuje ako podpísanie cenovej ponuky objednávateľom a zaslanie podpísanej cenovej ponuky spoločnosti WACE listinnou formou alebo e-mailom na info@mojdj.sk.

2.2 Pri každom objednaní služby musí byť predmet objednávky presne a nezameniteľne opísaný. Akékoľvek zmeny, potvrdenia a opakovania musia byť riadne vyznačené. Pri písomných objednávkach služby je nutné, aby boli potvrdené podpisom objednávateľa. Objednané služby sa začnú poskytovať až vtedy, keď budú spoločnosti WACE písomne a podpisom potvrdené.

2.3 Objednávateľ už uzavretím zmluvy so zhotoviteľom prehlasuje, že je plne oboznámený s výkonmi Umelca a/alebo Dodávateľa, ako aj s druhom a/alebo povahou konkrétne zmluvne uzatvorených výkonov.

2.4 Spoločnosť WACE nie je zodpovedná za omeškanie alebo prerušenie poskytovania služby, ktoré sa môže vyskytnúť z dôvodov nepresných, neúplných, nečitateľných a až k nejasnostiam vedúcich zadaní klienta, bez úmyslu spôsobiť mu škodu. Toto isté platí pre zadania úloh vykonaných ústne alebo telefonicky. Spoločnosť WACE má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí objednanej služby, resp. má právo objednávku služby odmietnuť, ak o klientovi získa dôveryhodné negatívne informácie.

 

 1. Vykonanie úloh tretími osobami

3.1 Na vlastnom sprostredkovacom charaktere agentúry umelcov má spoločnosť WACE právo vykonať úlohy (poskytnúť služby) prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pri budúcich zadaniach tieto tretie osoby priamo kontaktovať; v opačnom prípade zodpovedá spoločnosti WACE za škodu a to najmä v podobe ušlého zisku.

 

 1. Ceny, záloha a platobné podmienky

4.1 Všetky ceny zverejnené na webovom sídle spoločnosti WACE sú indikatívne. Všetky cenové ponuky a zľavy budú dojednané ad hoc v každom jednotlivom prípade. Ceny sú vždy určené v mene EUR, pokiaľ nebola dohodnutá iná mena. Všetky vymenované ceny v ponukách sú netto ceny, bez DPH. Zľavy v akejkoľvek podobe nie sú poskytované, pokiaľ neboli výslovne dohodnuté.

4.2 Počas Silvestra (31.12) a Vianoc (24.12) sa účtuje prirážka vo výške 50 % z konečnej ceny.

4.3 Pri zadaní objednávky klient zaplatí prvú čiastku vo výške 20% z celkovej odmeny za poskytnutie služby najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa záväzného objednania služieb.

4.4 Záväzné objednanie služieb sa definuje ako podpísanie cenovej ponuky objednávateľom a zaslanie podpísanej cenovej ponuky spoločnosti WACE listinnou formou alebo e-mailom na info@mojdj.sk.

4.5 Druhá čiastka odmeny za poskytnutie služby vo výške 80% má byť pripísaná na účet spoločnosti WACE maximálne 30 kalendárnych dní pred poskytnutím služby (pred podujatím).

4.6 Úhradu objednávky je potrebné uskutočniť prevodom na bankový účet spoločnosti WACE. Pokyn k platbe a platobné údaje získa klient po akceptovaní navrhnutej cenovej ponuky.

4.7 Doplatok za nepredvídané výdavky, cestovné a nocľah vyfakturuje spoločnosť do 7 dní po uskutočnení podujatia.

 

 1. Ponuka služieb, termíny dodania, doprava, predĺženie času a audiovizuálna technika

5.1 Cena vystúpenia, rozsah vystúpenia, termín a čas vystúpenia DJa sú uvedené v cenovej ponuke. V prípade záväznej objednávky zahŕňa objednávateľom vybraný balík nasledujúce služby:
a) Balík DJ ONLY (od 499 EUR – konečná cena je uvedená v cenovej ponuke):
– profesionálny DJ na individuálny čas hrania vrátane služby Backup DJ a DJ call;
– balík DJ ONLY nezahŕňa ozvučenie priestorov;
– balík DJ ONLY nezahŕňa osvetlenie priestorov;
– objednávateľ sa zaväzuje v tomto prípade zabezpečiť adekvátne audiovizuálne vybavenie podľa požiadaviek DJa. Spoločnosť WACE tieto požiadavky predloží objednávateľovi v cenovej ponuke.
– nezahŕňa dopravu DJa na miesto konania, určuje sa individuálne.
b) Balík COMFORT (od 799 EUR – konečná cena je uvedená v cenovej ponuke):
– profesionálny DJ na max. 10 hodín hrania vrátane služby Backup DJ a DJ call;
– zahŕňa profesionálny audio systém a 1-2 bezdrôtový(é) mikrofón(y);
– zahŕňa profesionálne osvetlenie priestorov pozostávajúce z minimálne 2 inteligentných rotačných hlavíc a minimálne 6 LED svetiel pre podsvietenie sály a dym. Na dym je potrebné povolenie lokality;
– zahŕňa inštaláciu techniky;
– nezahŕňa dopravu DJa a techniky na miesto konania, určuje sa individuálne.
c) Balík PREMIUM (od 1099 EUR – konečná cena je uvedená v cenovej ponuke):
– profesionálny DJ na max. 12 hodín hrania vrátane služby Backup DJ a DJ call;
– zahŕňa profesionálny audio systém a 1-2 bezdrôtový(é) mikrofón(y);
– zahŕňa profesionálne osvetlenie priestorov pozostávajúce z minimálne 2-4 inteligentných rotačných hlavíc a minimálne 6-12 LED svetiel pre podsvietenie sály a dym. Na dym je potrebné povolenie lokality;
– zahŕňa inštaláciu techniky;
– nezahŕňa dopravu DJa a techniky na miesto konania, určuje sa individuálne.

5.2 Predĺženie času hrania DJa je možné dohodou. Cena je 70 EUR za každú začatú hodinu.

5.3 Cena vystúpenia, rozsah vystúpenia, počet vystúpení, termín a čas vystúpenia saxofonistu, huslistu, ukulele a moderátora sú uvedené v cenovej ponuke. Tieto vystúpenia nie je možné predĺžiť.

5.4 Cena služby, rozsah služby, termín služby, čas služby a výstupy služby kameramana, fotografa a fotokútika sú uvedené v cenovej ponuke. Termín dodania upravených fotiek je do 90 dní od uskutočneného eventu alebo svadby. Termín dodania zostrihaného videa je do 120 dní od uskutočneného eventu alebo svadby.

5.5 Ozvučenie priestorov je možné objednať aj samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 499 EUR. Konečná cena je uvedená v cenovej ponuke na základe individuálnych požiadaviek.

5.6 Osvetlenie priestorov je možné objednať aj samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 499 EUR. Konečná cena je uvedená v cenovej ponuke na základe individuálnych požiadaviek.

5.7 Vystúpenie kapely, saxofonistu, huslistu, ukulele a moderátora je možné objednať aj samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 499 EUR. Konečná cena vrátane ceny za dopravu je uvedená v cenovej ponuke na základe individuálnych požiadaviek. Cena v tomto prípade nezahŕňa ozvučenie a osvetlenie. Objednávateľ sa zaväzuje v tomto prípade zabezpečiť adekvátne audiovizuálne vybavenie podľa požiadaviek účinkujúcich. Spoločnosť WACE tieto požiadavky predloží objednávateľovi v cenovej ponuke.

5.8 Služby kameramana, fotografa a fotokútika je možné objednať samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 699 EUR (kameraman), 499 EUR (fotograf) a 399 EUR (fotokútik). Konečná cena služby vrátane ceny za dopravu je uvedená v cenovej ponuke.

5.9 Služba hostesky je možné objednať samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 99 EUR. Konečná cena služby vrátane ceny za dopravu, rozsah činností, termín a čas vystúpenia hostesiek je uvedená v cenovej ponuke.

5.10 Služby DJ stôl Premium a DJ stôl Elegance je možné objednať samostatne bez DJ balíka. Cena za túto službu začína od 249 EUR. Konečná cena služby vrátane ceny za dopravu a inštaláciu je uvedená v cenovej ponuke. V prípade záväznej objednávky je potrebné uhradiť vratnú zálohu vo výške 500 EUR (DJ stôl Premium) a 750 EUR (DJ stôl Elegance). Za poškodenie v termíne podujatia ručí objednávateľ a v prípade poškodenia DJ stola sa záloha alebo jej časť nevracia, podľa výšky škody. Výšku škody má právo vyhodnotiť výlučne spoločnosť WACE.

5.11 Naši DJi, hudobníci, umelci a ďalší profesionáli dbajú na to, aby boli v dostatočnom predstihu pred začiatkom udalosti prítomný a pripravený na vystúpenie. Vo väčšine prípadov to je 1 až 4 hodiny pred začiatkom udalosti. Klient sa zaväzuje umožniť našim profesionálom zvukovú skúšku. resp. vyskúšanie priestoru, parketu a technického zabezpečenia priestoru pred začiatkom udalosti. V prípade technických porúch alebo nedostatkov počas eventu nezodpovedajú naši profesionáli, ale klient, ak im takáto skúška nebola umožnená.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany WACE, nepredvídateľné okolnosti, ochorenie DJa a počasie

6.1 Spoločnosť WACE si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby (zrušiť objednávku alebo jej časť) v prípade:
a) že sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností spoločnosti WACE vyplývajúcich z potvrdenia objednávky;
b) objektívnej nemožnosti plnenia na strane spoločnosti WACE na základe nepredvídateľných okolností a podobných prekážok (vyššia moc);
c) že nebola zaplatená záloha v plnej výške.
Spoločnosť WACE je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať klienta a vrátiť mu už zaplatenú zálohu. Zároveň má spoločnosť WACE nárok si uplatniť účelne vynaložené náklady (pokiaľ ich nie je možné presne vyčísliť, môže si ich uplatniť v paušálnej výške 20% z nezaplateného nároku) a inú ujmu vzniknutú spoločnosti WACE.

6.2 Spoločnosť WACE sa zaväzuje v prípade ochorenia DJa zabezpečiť adekvátnu náhradu a upovedomiť o tom objednávateľa. Za týchto okolností platia pri odstúpení od zmluvy tie isté storno podmienky uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach.

6.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinkujúcim v mene spoločnosti WACE primeraný krytý priestor v prípade nepriaznivého počasia. Nárok na odmenu za poskytnutie služby zostáva aj v prípade neuskutočniteľnosti podujatia z dôvodu nepriaznivého počasia.

 

 1. Reklamácie

7.1 Reklamácie budú uznané a spracované len v prípade, ak sú písomne podané spoločnosti WACE v priebehu jedného týždňa od poskytnutia služby.

7.2 Reklamácia musí obsahovať presný a vyčerpávajúci popis nedostatkov poskytnutej služby.

7.3 Reklamácie nie sú dôvodom k nevyplateniu odmeny za poskytnutú službu v plnej výške a v dohodnutom čase.

7.4 Nárok na prípadné odškodnenie sa spravuje príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.

 

 1. Postúpenie

8.1 Postúpenie práv a povinností klienta voči WACE vyplývajúcich z dohody je možné len po písomnom a podpísanom súhlase spoločnosti WACE.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany klienta, storno podmienky, COVID-19

9.1 V prípade stornovania služby zo strany klienta platia nasledujúce podmienky:
a) Klient má právo kedykoľvek písomne (listinnou formou alebo e-mailom na info@mojdj.sk) stornovať objednávku bez udania dôvodu.
b) V prípade stornovania je klient povinný uhradiť spoločnosti WACE škodu vzniknutú týmto konaním. Pri určení dátumu stornovania objednávky je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení objednávky (odstúpenia od zmluvy).

9.2 Storno poplatky:
• 14 dní a menej od záväzného potvrdenia objednávky – 0 % z celkovej odmeny za poskytnutie služby;
• 91 dní a viac pred termínom podujatia – 20 % z celkovej odmeny za poskytnutie služby;
• 90 dní a menej pred termínom podujatia – 50 % z celkovej odmeny za poskytnutie služby;
• 30 dní a menej pred termínom podujatia – 80 % z celkovej odmeny za poskytnutie služby;
• 14 dní a menej pred termínom podujatia – 100 % z celkovej odmeny za poskytnutie služby.
Termínom podujatia sa rozumie dohodnutý termín poskytnutia služby.

9.3 Ak je Zmluva uzavretá do jedného mesiaca pred termínom podujatia, neplatí vyššie uvedená 14 dnová lehota na rozmyslenie, teda právo na bezplatné zrušenie.

9.4 Štátom vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav v súvislosti s epidémiou COVID-19 a prípadné nariadenia o zrušení hromadných podujatí zo strany vlády nemajú vplyv na platnosť storno podmienok v článku 9.

9.5 Spoločnosť WACE si vyhradzuje právo na zmeny, doplnenie alebo zrušenie týchto podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle mojdj.sk, pričom podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovom sídle mojdj.sk v deň odoslania objednávky objednávateľom. Na objednávky, ktoré už boli uzavreté za týchto podmienok sa zmena nebude vzťahovať.

 

 1. Poskytnutie priestoru na prezlečenie, ubytovanie, strava a parkovanie

10.1 Vždy je potrebné zabezpečiť alebo poskytnúť zo strany klienta účinkujúcim v mene spoločnosti WACE:
a) vyhrievaný, resp. klimatizovaný a zabezpečený priestor na prezlečenie a prípravu pre DJa a účinkujúcich v mieste konania;
b) pitný režim počas trvania udalosti;
c) bezplatné parkovacie miesto v bezprostrednej blízkosti vstupu miesta konania.

10.2 Pokiaľ je dohodnutá prítomnosť našich profesionálov na udalosti na viac než 4 hodiny (uvedené v cenovej ponuke), je potrebné zabezpečiť alebo poskytnúť zo strany objednávateľa účinkujúcim v mene spoločnosti WACE (okrem veci popisané v bode 10.1) aj:
a) jeden krát teplú stravu pre DJa a účinkujúcich v mieste konania.

10.3 V niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť adekvátne ubytovanie pre DJa a účinkujúcich v bezprostrednej blízkosti resp. v mieste konania. Informácie o potrebe zabezpečenia ubytovania zo strany objednávateľa sú uvedené v cenovej ponuke.

10.4 V prípade záväzného objednania služieb zaslaním podpísanej cenovej ponuky spoločnosti, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť alebo poskytnúť hore uvedené.

10.5 Nárok na odmenu za poskytnutie služby zostáva aj v prípade neuskutočniteľnosti alebo prípadného zamietnutia výkonu účinkujúcimi z dôvodu neposkytnutia jedného alebo viac z hore uvedeného.

10.6 Doplatok za výdavky spoločnosti na základe neposkytnutia hore uvedeného zo strany objednávateľa vyfakturuje spoločnosť WACE objednávateľovi do 7 dní po uskutočnení podujatia a objednávateľ sa zaväzuje tieto výdavky uhradiť do 14 dní po obdržaní faktúry.

 

 1. Hudobné preferencie, príhovor DJa a ďalšie špeciálne požiadavky

11.1 Dva až štyri týždne pred plánovaním termínom podujatia sa spoločnosť WACE spojí s objednávateľom prostredníctvom e-mail formuláru, v ktorom je potrebné uviesť hudobné preferencie, požiadavky na príhovor DJa návštevníkom, požiadavky na špeciálne oblečenie a ďalšie špeciálne požiadavky zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný uviesť do e-mail formulára úplné a pravdivé údaje. Objednávateľ je povinný zaslať vyplnený formulár späť minimálne 14 dní pred podujatím.

11.2 Po vyplnení a zaslaní vyplneného a podpísaného e-mail formulára na e-mailovú adresu spoločnosti sa spoločnosť WACE telefonicky spojí s objednávateľom, aby skontroloval údaje a poskytol stanovisko k uskutočniteľnosti požiadaviek.

11.3 Nárok na odmenu za poskytnutie služby zostáva aj v prípade neuskutočniteľnosti jednej alebo viac z požiadaviek.

 

 1. Vyhotovovanie foto a video záznamov a legislatíva GDPR

12.1 Objednávateľ udeľuje spoločnosti WACE súhlas na vyhotovovanie fotografií a/alebo audio-videonahrávok v exteriéri aj interiéri lokality podujatia (ďalej len „Záznam“) a súhlasí:
a) že spoločnosť WACE použije Záznam pre vlastné účely, a to alebo samostatne, alebo v spojení s inými záznamami, a to aj verejne podľa vlastného uváženia spoločnosti WACE;
b) že na Záznamoch môžu byť zachytené obchodné značky, logá a iné predmety práv priemyselného vlastníctva Objednávateľa (ďalej len „Predmety ochrany“) a Objednávateľ udeľuje WACE Licenciu na použitie Predmetov ochrany vo forme ich zobrazenia/zachytenia v audiovizuálnom diele vyhotovenom zo Záznamu a súčasne na ich zverejnenie v tomto diele;
c) objednávateľ môže Záznam poskytnúť tretej osobe podľa vlastného uváženia;
d) že na Zázname môžu byť zachytené osoby štatutárov Objednávateľa, zamestnancov Objednávateľa a návštevníkov podujatia.

12.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento súhlas a udelené licencie sa vzťahujú na zhotovovanie Záznamov v deň podujatia. Tu udelené licencie sa udeľujú bez časového a teritoriálneho obmedzenia.

12.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento súhlas a tu udelená licencia je bezplatná a Objednávateľovi nevzniká žiadny nárok na odplatu ani teraz, ani v budúcnosti za zhotovenie a použitie Záznamov.

12.2 Európska legislatíva GDPR uvádza potrebu oboznámiť účastníkov podujatia zo strany organizátora, že sa budú robiť foto a video záznamy počas podujatia. Následne je potrebné, aby organizátor podujatia získal písomný súhlas účastníkov. Ďalej je potrebné, aby organizátor upozornil účastníkov podujatia pred vstupom do priestorov na to, že sa na udalosti budú vyhotovovať foto a video záznamy.

12.3 Za nedodržanie pravidiel GDPR zo strany organizátora resp. objednávateľa môžu byť vyvodené sankcie zo strany príslušných orgánov. Objednávateľ alebo organizátor podujatia (v prípade, že objednávateľ nie je organizátorom podujatia) zodpovedá za sťažnosti, škody, pokuty a akékoľvek výdavky spôsobené nedodržaním pravidiel GDPR. Spoločnosť WACE a účinkujúci, fotografi a kameramani konajúc v mene spoločnosti WACE nezodpovedajú za akékoľvek takéto škody spôsobené nedodržaním pravidiel GDPR zo strany organizátora resp. objednávateľa.

12.4 V prípade, že objednávateľ neudeľuje súhlas podľa bodu 12.1, je potrebné písomne o tom informovať spoločnosť WACE najneskôr 14 dní pred termínom podujatia.

 

 1. Autorské práva a prihlásenie umeleckých výkonov príslušným orgánom (napr. SOZA Slovensko)

13.1 Spoločnosť WACE dbá na to, aby umelci neporušili autorské práva alebo akékoľvek iné práva tretej osoby. V prípade ich porušenia je len umelec, nie spoločnosť WACE, za takéto svoje konanie zodpovedný v celom rozsahu a je povinný nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku takéhoto porušenia práva tretích osôb.

13.2 Za neprihlásenie umeleckých výkonov zo strany objednávateľa môžu byť vyvodené sankcie zo strany príslušných orgánov (napr. SOZA Slovensko). Objednávateľ alebo organizátor podujatia (v prípade, že objednávateľ nie je organizátorom podujatia) zodpovedá za sťažnosti, škody, pokuty a akékoľvek výdavky spôsobené neprihlásením podujatia príslušným orgánom (napr. SOZA Slovensko). Spoločnosť WACE a účinkujúci konajúc v mene spoločnosti WACE nezodpovedajú za takéto škody spôsobené neprihlásením podujatia príslušným orgánom zo strany objednávateľa.

 

 1. Technické požiadavky, povolenia a bezpečnosť

14.1 V okamžitej blízkosti DJa, resp. účinkujúcich je potrebné bezpečné elektrické pripojenie v rozsahu elektrickej záťaže zvukového a svetelného vybavenia ako je uvedené v cenovej ponuke. V prípade neposkytnutia elektrického pripojenia (napr. 16A/32A zásuvka) a/alebo neposkytnutia informácii o dostupnosti elektrického pripojenia môže byť ohrozené poskytnutie služby a/alebo výkon účinkujúcich v mene spoločnosti WACE. Nárok na odmenu za poskytnutie služby zostáva aj v prípade neuskutočniteľnosti služby a/alebo výkonu z dôvodu neposkytnutia elektrického pripojenia, poskytnutia nefunkčného alebo nedostačujúceho elektrického pripojenia a/alebo neposkytnutia informácii o dostupnosti elektrického pripojenia.

14.2 Prípadné zvukové alebo iné technické obmedzenia na mieste konania je potrebné písomne oznámiť spoločnosti WACE aspoň 14 dní pred podujatím.

14.3 Povolenie používať dym, hmlu, ohňové efekty a ohňostroj na mieste konania je potrebné písomne oznámiť spoločnosti WACE aspoň 14 dní pred podujatím.

14.4 V prípade zvukových alebo iných technických obmedzení alebo použitia dymu, hmly, ohňových efektov a ohňostroju je potrebné poskytnúť spoločnosti WACE meno a telefónne číslo kontaktnej osoby, ktorá vydala povolenie, za účelom prípadného dodatočného preverenia tohto povolenia.

14.5 Za sťažnosti, pokuty, akékoľvek výdavky a škody na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí, spôsobené na základe používania dymu, hmly, ohňových efektov a ohňostroju ručí v plnom rozsahu objednávateľ alebo organizátor podujatia (v prípade, že objednávateľ nie je organizátorom podujatia). Za žiadnu okolnosť nezodpovedá za takéto škody spoločnosť WACE.

14.6 Objednávateľ služieb zodpovedá za dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v priebehu podujatia budú nachádzať v priestoroch miesta konania, ako aj za dodržiavanie opatrení na ochranu majetku nachádzajúceho sa v týchto priestoroch.

14.7 Klient sa zaväzuje plne uhradiť akékoľvek škody spôsobené na nástrojoch a zvukovej aparatúre umelca, či už vlastnené alebo prenajaté, spôsobené prítomnou verejnosťou alebo spôsobené v dôsledku výpadku elektriny a to v posudkovej hodnote stanovenej technikom s preukázateľnými odbornými znalosťami v oblasti nástrojov a (zvukovej) techniky. Platba musí byt vykonaná do jedného mesiaca po spôsobení škody. Za žiadnu okolnosť nezodpovedá za takéto škody spoločnosť WACE.

 

 1. Zasielanie noviniek e-mailom

15.1 Návštevníci platformy mojdj.sk majú možnosť prihlásiť sa na odber noviniek e-mailom na webovom sídle mojdj.sk zadaním svojho e-mailu do príslušného políčka, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý záujemca obdržal od spoločnosti. Zo zasielania noviniek e-mailom sa môže záujemca kedykoľvek odhlásiť a to prostredníctvom zaslania prázdneho e-mailu s názvom “odhlásiť“ na info@mojdj.sk. Na e-mailovú adresu budú záujemcovi zasielané informácie o vybavovaní objednávky, o prebiehajúcich súťažiach či iných akciách.

 

 1. Ochrana osobných údajov

16.1 Objednávateľ resp. záujemca súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti WACE:
a) odoslaním objednávkového formulára na webovom sídle mojdj.sk;
b) vyžiadaním informácií prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie;
c) vyžiadaním informácií prostredníctvom komunikácii cez sociálne siete tretích strán;
d) prihlásením sa na odber noviniek na webovom sídle mojdj.sk;
e) zúčastnením sa na súťažiach zverejnených na sociálnych sieťach tretích strán.

16.2 Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť spracúva osobné údaje primárne na účel poskytovanie služieb.

16.3 Všetky informácie o ochrane osobných údajov v súlade s legislatívou GDPR nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

 

 1. Správnosť údajov, zodpovednosť za obsah a používanie webových stránok mojdj.sk

17.1 Všetky údaje na webovom sídle spoločnosti WACE boli starostlivo preverené. Spoločnosť WACE sa snaží o to, aby bola ponuka na týchto stránkach aktuálna a obsahovo správna. Nemôže však prebrať zodpovednosť za celistvosť, aktuálnosť či neustálu dostupnosť webových stránok. Ak sa na webových stránkach spoločnosti WACE vyskytne určitá rada alebo odporúčanie, nenesie spoločnosť WACE zodpovednosť za možnú ujmu vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu, nedovoleného konania alebo iného zákonného ustanovenia, a tiež nemá povinnosť na náhradu škody vniknutej v dôsledku poslúchnutia danej rady alebo odporúčania.

17.2 Spoločnosť WACE môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez oznámenia meniť ponuky na svojich webových stránkach alebo zastaviť ich prevádzku. Spoločnosti nevyplýva žiadna povinnosť, aby obsahy týchto webových stránok udržiavala neustále aktuálne.

17.3 Spoločnosť WACE nepreberá zodpovednosť za obsahy a dostupnosť webových stránok tretích strán, na ktoré možno prejsť cez externé odkazy. Spoločnosť WACE sa výslovne dištancuje od všetkých odkazov, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska trestného a záručného práva alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

17.4 Spoločnosť WACE neručí za obsah na webových stránkach tretích strán. Za všetky nároky na náhradu škody a nákladov z dôvodu porušenia povinnosti na základe ponúk na vlastných webových stránkach nesie spoločnosť WACE zodpovednosť za porušenie z dôvodu miernej nedbanlivosti s ohľadom na zmluvné povinnosti, pričom je jej zodpovednosť za typické a predvídateľné škody obmedzená. Inak je zodpovednosť za porušenie zodpovednosti z dôvodu miernej nedbanlivosti vylúčená.

17.5 Pri používaní webových stránok WACE sa musia dodržiavať autorské práva, ochranné známky a značky, ako aj iné ochranné práva spoločnosti WACE aj tretích strán. Prístup na webové stránky spoločnosti WACE nezaručuje žiadnu licenciu ani iné právo na používanie. Webové stránky spoločnosti WACE sa nesmú nijakým spôsobom používať protiprávne, zvlášť sa nesmú:
– obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia;
– používať zariadenia alebo aplikácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadení alebo výpadok funkcií, zvlášť v dôsledku zmien fyzikálnej alebo logickej štruktúry servera alebo siete spoločnosti WACE alebo iných sietí;
– ani sa webové stránky spoločnosti WACE či ich časť nesmú integrovať alebo komerčne využívať v rámci iných webových ponúk, či už súkromných alebo komerčných.

 

 1. Nedorozumenia, oprávnený súd a uplatňovanie práva

18.1 Všetky nedorozumenia, ktorými sa myslia nedorozumenia považované takýmto spôsobom za nedorozumenia len jednou stranou, budú predložené na posúdenie občianskemu súdu príslušnému podľa platnej právnej úpravy.

18.2 Na všetky dohody sa uplatňuje slovenské právo a slovenský sudca má výhradné právo rozhodnúť v prípadných sporoch medzi spoločnosťou WACE a tretími osobami.

18.3 Ak nemá klient trvalé bydlisko na Slovensku, bude vo veci rozhodovať príslušný súd podľa predpisov medzinárodného práva. Pokiaľ bude podľa predpisov medzinárodného práva prípustná voľba súdu, príslušným na rozhodovanie vo veci bude všeobecný súd spoločnosti WACE (ktorým je v čase vydania týchto všeobecných obchodných podmienok Okresný súd Lučenec).

 

 1. Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto všeobecných podmienok, kontaktujte spoločnosť WACE prostredníctvom mailu: info@mojdj.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa výhradne vzťahujú iba na platformu mojdj.sk. Prečítajte si, prosím, aj Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie spoločnosti WACE.

 

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2022. Táto verzia všeobecných obchodných podmienok úplne nahrádza predchádzajúce verzie.

© 2023 Mojdj.sk je prevádzkovaný spoločnosťou WACE GROUP, s.r.o.

Prejsť na ponuku

Máte ďalšie otázky?

DJ na každú príležitosť

S našou pomocou nájdete profesionálneho DJa na akúkoľvek slávnostnú udalosť. Prezradíte nám vaše požiadavky a ostatné už necháte na nás. Vyberieme pre vás toho správneho DJa či už to bude DJ na firemný večierok, svadobný DJ alebo DJ na stužkovú. Nezáleží ani na tom, či budete oslavovať v Bratislave, Nitre, Žiline, Poprade alebo Košiciach. Naši DJi sú vám k dispozícii po celom Slovensku.

DJ so zvukom a svetlom

DJ balíky COMFORT a PREMIUM už majú v cene zahrnuté aj osvetlenie, aj ozvučenie. Individuálne riešenia sú pre tých, ktorí potrebujú ozvučiť a nasvietiť špecifické priestory ako sú zámky, kaštiele, veľké haly alebo kostoly. Balíky tiež obsahujú bezdrôtové mikrofóny pre bezproblémovú manipuláciu počas moderovania. Zabezpečíme pre vás techniku na akúkoľvek príležitosť kdekoľvek na Slovensku a radi vám aj poradíme, aká zostava je pre vašu udalosť vhodná.

DJ a zábava na oslavu

Chystáte sa osláviť významnú udalosť a hľadáte spoľahlivého DJa a nápady, ako oživiť sprievodný program? Na mojdj.sk nájdete to, čo potrebujete. Zabezpečíme pre vás DJa na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Sprievodný program oživíme vystúpeniami saxofonistu, huslistu alebo ukulele. Nechýba ani moderátor či starejší a spomienky pre vás zachytia profesionálni fotografi a kamaremani.

Spojte sa s nami

Sledujte náš Instagram

Časté otázky